ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูอัช ค่ะ

งานสอนของครูอัชค่ะ


คลังบทความของบล็อก

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552


ทำงานเสร็จแล้วครับ....

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552


นำเสนอผลงาน.....โดยครูเดินตรวจที่ละโต๊ะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้......โดยให้นักเรียนเดินดูผลงานของเพื่อนๆ

การจัดการเรียนรู้


1. จัดทำชั้นเรียนโดยให้นักเรียนนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 คน ต่อ 1 เครื่อง
2. เสนอสื่อ โดยแสดงภาพบทเรียนที่ครูจะสอนในวันนี้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง
3. ครูอธิบายสื่อ โดยอธิบายเรื่องที่จะเรียนพร้อมกับปฏิบัติขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้นักเรียนดูเป็น


ตัวอย่าง จากนั้น ให้นักเรียนลองอธิบายในสิ่งที่ครูสอนหรือให้บอกวิธี
การปฏิบัติและครูทำตามที่นักเรียนบอกจากนั้นก็กำหนดภาระงานให้นักเรียนปฏิบัติ
4. ปฏิบัติภาระงานตามที่กำหนดให้
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจจะเป็นให้นักเรียนช่วยกันอธิบายในสิ่งที่ครูสอน
หรือ เมื่อเสร็จแล้วเดินดูผลงานของเพื่อน เป็นต้น
6. นำเสนอผลงาน คือ ดูจากขั้นตอนที่ 3 ว่าครูให้ทำอะไร จากนั้นก็นำเสนอผลงาน อาจจะเป็นให้นักเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนและอธิบายการทำงาน หรือ โชว์ผลงานโดยครูเดินดูที่ละโต๊ะ เป็นต้น
7. สรุปและเพิ่มเติมเนื้อหา

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

งานสอนของครูอัชค่ะ
วิชาคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่2/2551 ครูผู้สอน : ภิญญาพัชญ์ ไหวประเสริฐ
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

คำอธิบาย วิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย บทบาทและความสำคัญ เรียนรู้ด้านองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์รวมถึงการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการออกแบบสร้างผลงานในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถบอกความหมาย ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
2. สามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
3. สามารถปฏิบัติการใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานได้
4. สามารถใช้คำสั่งขั้นพื้นฐานอย่างง่ายได้
5. สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของครูได้
เนื้อหาบทเรียน
•หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
•หน่วยที่ 2 หน้าที่ของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
•หน่วยที่ 3 การปิด - เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
•หน่วยที่ 4 สร้างงานศิลปะด้วย Paint
•หน่วยที่ 5 มารู้จักกับปุ่มต่างๆ บนแป้นพิมพ์เบื้องต้น
•หน่วยที่ 6 การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด
•หน่วยที่ 7 ตกแต่งเอกสารด้วยแถบเมนู
•หน่วยที่ 8 การใช้แถบเครื่องมือรูปวาดเบื้องต้น
•หน่วยที่ 9 จัดทำประวัติส่วนตัว
•หน่วยที่ 10 ทบทวนบทเรียน

ฝากความคิดถึง